Transcript of Records

Transcript of Records to wykaz wszystkich przedmiotów, w których student uczestniczył podczas wymiany wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w uczelni przyjmującej. Oceny przeliczane są w oparciu o Learning Agreement – przedmioty, który nie znajdują się w porozumieniu LA nie zostaną uwzględnione.


Przesłanie Transcript of Records

Po otrzymaniu Transcript of Records od uczelni przyjmującej należy go wysłać wraz z ostateczną wersją Planu Studiów. W większości przypadków Transcript of Records będzie wysłany również bezpośrednio do Uniwersytetu Warszawskiego, nie zwalnia to jednak studenta z obowiązku rozliczenia wymiany z Sekcją Współpracy Międzynarodowej i Międzynarodowych Projektów Badawczych WNPISM. Szczegóły dotyczące przesyłania dokumentu znajdują się poniżej w sekcji Kontakt. 

Rozliczanie przedmiotów

Przedmioty rozlicza Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy międzynarodowej i programów badawczych wraz z Koordynatorem ds. mobilności na podstawie karty przebiegu studiów ( tzw. Transcript of Records).

Przedmioty zaliczone na wymianie uznaje się za ważne, jeśli powiązane są z kierunkiem studiów i były wcześniej zaakceptowane przez koordynatora ds. mobilności w programie wymiany.

W razie wątpliwości ostateczną decyzję o uznaniu przedmiotów podejmuje kierownik studiów (podpis/parafka na tzw. Transcript of Records oraz wskazanie ewentualnych różnić programowych do zaliczenia)

W przypadku braku przelicznika punktów ECTS lub braku ocen w skali 5-cio stopniowej, przeliczenia dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z zagranicą i międzynarodowych programów badawczych, po konsultacji z Koordynatorem ds. mobilności.


(+48) 22 55 22 971

swzmpb@uw.edu.pl

Aby usprawnić kontakt e-mailowy z Sekcją Współpracy Międzynarodowej WNPISM:

 • wysyłając dokumenty w celu rozliczenia wymiany wyślij maila o temacie:
  Bilateral Transcript of Records [Twoje Imię i Nazwisko] na adres swzmpb@uw.edu.pl

   

 • w razie pytań dotyczących rozliczenia wymiany wyślij maila o temacie:
  Bilateral Exchange [Twoje Imię i Nazwisko] na adres swzmpb@uw.edu.pl

   

 • w razie pytań dotyczących przeliczania ocen z wymiany wyślij maila o temacie:
  Bilateral Grades [Twoje Imię i Nazwisko] na adres swzmpb@uw.edu.pl