Przed wyjazdem jesteś zobowiązany do: 

 • uzgodnienia Learning Agreement z uwzględnieniem różnic programowych z Koordynatorem ds. mobilności,
 • poinformowania Sekcji Studenckiej o udziale w wymianie, 
 •  dopełnienia wszystkich czynności wymaganych przez BWZ,
 • dopełnienia wszystkich czynności wymaganych przez Koordynatora wydziałowego.

Do obowiązków studenta zakwalifikowanego na wymianę należy: 

Dopełnienie wszystkich czynności wymaganych przez BWZ, uczelnię przyjmującą i koordynatora wydziałowego.

Uzgodnienie porozumienia o programie studiów (LA).

Wybór właściwych przedmiotów dla kierunku studiów.

Zrealizowanie 30 punktów ECTS w ciągu semestru,

Rejestracja i zaliczenie seminarium dyplomowego,

Dbanie o dobre imię Uniwersytetu Warszawskiego 🙂

Rozliczenie wyjazdu po powrocie,

Studenci posiadający obywatelstwo inne niż państw UE lub EOG

Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ma obowiązek, w związku z planowanym pobytem jako uczestnik programu wymian bilateralnych, sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego.

Program wymiany (Learning Agreement)

Przed wyjazdem do uczelni przyjmującej student i koordynator ds. mobilności uzgadniają program wymiany z uwzględnieniem różnic programowych. Program obejmuje m.in. wybór przedmiotów i liczbę punktów ECTS (po przeliczeniu punktów danej uczelni) do zrealizowania przez studenta na uczelni przyjmującej. Po uzgodnieniu propozycji programu wymiany z koordynatorem ds. mobilności, student przedkłada go do akceptacji przez kierownika swojego kierunku studiów. Po jej uzyskaniu, przekazuje ją mailowo do koordynatora ds. mobilności. Niedopełnienie powyższej procedury uniemożliwia akceptację programu wymiany.

Więcej o programie studiów w zakładce Learning Agreement. 

Seminarium Magisterskie

Wyjazd na wymianę nie zwalnia studenta z obowiązku realizacji seminarium dyplomowego (jeśli seminarium jest ujęte w programie studiów realizowanych na WNPiSM podczas semestru wymiany). Student ma obowiązek rejestracji na seminarium oraz zaliczenia go w trybie indywidualnym.

Więcej o wymogach przedmiotowych w zakładce Learning Agreement. 

Przedłużenie mobilności

Na Twój wniosek możemy przedłużyć pobyt na uczelni przyjmującej pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody: 

 • Promotora pracy dyplomowej
 • Kierownika studiów
 • Koordynatora ds. mobilności

Kierownik studiów może wyznaczyć różnice programowe do realizacji przez studentów przedłużających mobilność, niezależnie od realizowanej liczby punktów ECTS. 

(+48) 22 55 22 971

swzmpb@uw.edu.pl

Aby usprawnić kontakt e-mailowy z Sekcją Współpracy Międzynarodowej WNPISM:

 • w razie pytań dotyczących wymian bilateralnych wyślij maila o temacie:
  Bilateral Exchange [Twoje Imię i Nazwisko] na adres swzmpb@uw.edu.pl

 • w celu przedłużenia pobytu na uczelni partnerskiej  wyślij maila o temacie:
  Bilateral Extension [Twoje Imię i Nazwisko] na adres swzmpb@uw.edu.pl