Profil kandydata

O wyjazd w ramach programu wymian bilateralnych mogą ubiegać się tylko studenci, którzy uzyskali w toku studiów średnią nie mniejszą niż 3,49. Studenci ze średnią poniżej 3,49 mogą wyjechać, za specjalną zgodą Kierownika Studiów. Średnią dla studentów I stopnia jest średnia z roku studiów poprzedzającego kwalifikację, dla II stopnia – z dyplomu I stopnia. 

Udział w programach wymiany

O wyjazd w ramach programu wymian bilateralnych mogą ubiegać się:

✓  Studenci studiów I stopnia – I rok → Wyjazd: II rok semestr zimowy

✓  Studenci studiów I stopnia – II rok → Wyjazd: II rok semestr letni lub III rok semestr zimowy

✓  Studenci studiów I stopnia – III rok → Wyjazd: I rok II stopnia semestr zimowy lub letni – warunkowo

 Warunkiem wyjazdu jest udokumentowanie kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunkach administrowanych przez WNPiSM.

Wyjazd możliwy jest tylko w semestrze letnim roku akad. 2024/2025 (poza wyjątkowymi przypadkami). 

✓  Studenci studiów II stopnia – I rok → Wyjazd: II rok semestr zimowy lub letni.

Dokumenty

 • Formularz rekrutacyjny
 • CV
 • List motywacyjny
 • Poświadczenie znajomości języka (certyfikat, egzamin w szkole Języków Obcych UW, etc.) 
  Uwaga! Certyfikat językowy musi spełniać wymagania uczelni przyjmującej. Sprawdź je TUTAJ 
 • Dokument poświadczający średnią ocen (do pobrania z dziekanatu)
 • Opinia pracownika naukowego
 • Studenci III roku studiów I stopnia i II roku studiów II stopnia muszą uzyskać zgodę promotora na wyjazd w semestrze letnim
 • Dodatkowe dokumenty poświadczające aktywność studenta (wolontariat, konferencje itp.)
Wzory dokumentów oraz formularze znajdują się w zakładce Dokumenty
 

Certyfikaty językowe

Znajomość języka obcego, poziom jego biegłości oraz typ certyfikatu powinien być zgodny z wymogami wybranych uczelni. Dokładne wymogi powinny znajdować się na stronie internetowej wybranej uczelni. Obowiązkiem studenta jest zapoznanie się z wymogami uczelni partnerskiej. 

Wybór uczelni

Student wybiera maksymalnie trzy uczelnie z listy umów WNPiSM w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, mając na względzie wymaganą biegłość językową i ofertę przedmiotów uczelni przyjmującej. Studenci wszystkich kierunków administrowanych przez WNPiSM posiadają równy dostęp do wszystkich umów Wydziału.

Regulamin wyjazdu

Obowiązkiem studenta jest zapoznanie się z Regulaminem Wyjazdu przed wysłaniem aplikacji rekrutacyjnej na wymianę w ramach programu umów bilateralnych. 

Regulamin na rok akademicki 2024/2025 można sprawdzić TUTAJ

Składanie dokumentów 

Rekrutacja na wymianę w ramach programu umów bilateralnych na rok akademicki 2024/2025 odbędzie się w dwóch turach:

Tura

Kraje

Składanie dokumentów

Ogłoszenie wyników

I tura

Chiny, Japonia,
RPA, Tajlandia, Tajwan

22.01.2024 – 02.02.2024

09.02.2024

II tura

Brazylia, Gruzja,
Indie, Indonezja, Kazachstan, Malezja, Korea Płd., Wietnam, Meksyk

26.02.2024 – 08.03.2024

15.03.2024

Warunki kwalifikacji dla:

 • Studentów posiadających obywatelstwo inne niż państw UE lub EOG

Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ma obowiązek, w związku z planowanym pobytem jako uczestnik programu wymian bilateralnych, sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego.

 • Studentów studiów płatnych

Studenci studiów płatnych administrowanych przez WNPiSM są zobligowani do uregulowania płatności czesnego za studia na kierunku realizowanym na WNPISM również za okres wymiany.

 • Studentów III roku studiów I stopnia

Studenci III roku studiów I stopnia mogą warunkowo uczestniczyć w kwalifikacji. Warunkiem wyjazdu jest udokumentowanie kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunkach administrowanych przez WNPiSM.
Wyjazd możliwy jest tylko w semestrze letnim roku akad. 2024/2025. W uzasadnionych wypadkach Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy międzynarodowej i programów badawczych oraz Koordynator ds. mobilności, po zasięgnięciu opinii Prodziekana ds. studenckich/Kierownika Jednostki Dydaktycznej, mogą udzielić zgody na wyjazd w semestrze zimowym I roku studiów II stopnia.

 • Uczestników Szkół Doktorskich (doktorantów)

Uczestnicy Szkół Doktorskich są uprawnieni do udziału w kwalifikacji, o ile:
– umowa z uczelnią przyjmującą dotyczy wymiany studentów III stopnia studiów oraz właściwej dyscypliny naukowej;
– posiadać będą zgodę promotora i Dyrektora Szkoły Doktorskiej. Doktoranci mogą uczestniczyć w projekcie badawczym, muszą jednak podczas pobytu w uczelni przyjmującej uczęszczać na zajęcia i uzyskać wymaganą liczbę punktów uzgodnioną na piśmie z promotorem i Dyrektorem Szkoły Doktorskiej (jeżeli dotyczy) oraz między uczelniami (w ramach Learning Agreement). Minimalna liczba punktów ECTS (po przeliczeniu) to co najmniej 10 na semestr.

(+48) 22 55 22 971

swzmpb@uw.edu.pl

Aby usprawnić kontakt e-mailowy z Sekcją Współpracy Międzynarodowej WNPISM:

 • w razie pytań dotyczących wymaganych dokumentów wyślij maila o temacie:
  Bilateral Exchange [Twoje Imię i Nazwisko] na adres swzmpb@uw.edu.pl